ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

ALFAMİNE

ALFAMİNE

Bileşimi:
Her ml solüsyonda:

Ketamin HCL    100   mg

Ketamin, fensiklidin türevi genel etkili bir anestezik olup, merkezi sinir sistemindeki etkinliklerinin temelinde limbik sistemin etkinleştirilmesi ve buna ek olarak talamoneokortikal sistemin depresyonu bulunur. Belirtilen bu iki yönlü etkinliği nedeni ile dissosiyatif anestezik olarak nitelendirilir. Ketamin, stimülasyon veya indüksiyon etkinliğiyle, merkezi sinir sistemini kataleptoid durumda işlevsel çözülüme uğratmak suretiyle anestezi ve amnezi oluşturur.Ketamin, belirgin bir şekilde serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi nöromediyatörler için geçerli olan sinirsel taşınma olaylarını bloke eder. Ketaminin merkezi sinir sistemindeki bu çok yönlü farmakolojik etkilerinin temelinde, çeşitli nöronal kavşaklarda adı geçen nöromediyatörle etkileşimi bulunabilir.Ketamin, kalp atım hızını ve kapasitesini, ortalama aort, pulmoner arteriyal ve sentral venöz kan basıncını arttırır. Periferal damar direnci üzerindeki etkisi değişkendir. Sıralanan etkilerinin oluşabilmesi için adrenerjik sistemin bütünlüğünü koruması gerekir. 

Sonuç olarak ketamin, muhtemelen sentral adrenerjik merkezleri uyarmak suretiyle doğrudan, veya özellikle norepinefrin olmak üzere, nöronal kateşolamin alımını inhibe ederek dolaylı yoldan kalp üzerinde etkili olmaktadır. Belirtilen bu özellikleri, genel anestezi pratiğinde risksiz indüksiyon oluşturma açısından ketamine üstün bir nitelik kazanır. Birçok genel anesteziğin hipoksiye yol açan şiddetli bir solunum depresyonu yapıcı etkilerine karşın, ketaminin böyle bir özelliği yoktur. Ketamin, genel anestezi amacıyla tek başına kulianıldığında, larenks ve larenks refleksleri aktif kalır. Anestezi sırasında bu reflekslerin sürdürülmesi laringospazm, bronkospazm, öksürük ve bölgesel sekresyon artışına neden olur. Ayrıca, ketaminin salivasyonu uyarıcı etkisi vardır ve bu durum Atropin premedikasyonu ile önlenebilir.

Alfamine %10 Enjektabl, her türlü minör ve majör cerrahi müdahale için genel anestezik olarak kullanılır. Buna göre, vahşi hayvanların yakalanması ve muayenesi, radyografik tetkik, apse açma, kısırlaştırma operasyonu (Ovario-histerectomie), diş çekimi ve temizliği, ayak bakımı, göz, kulak, burun ve kuyruk operasyonları, sezaryen, fıtık, kırık operasyonları, vs. gibi genel anestezi gerektiren tüm hallerde endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu:
Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:

Kedilerde: Başlıca, klinik ve radyografik tetkikler için hareketsizilk sağlanması ve klasik ilaçlarla anestezi oluşturulmadan önce kısa süre içinde ve güvenle indüksiyon meydana getirilmesi amacıyla kullanılır. Sağlanacak hareketsizliğin süresi ve genel anestezinin derinliğine göre uygulanması önerilen doz, kas içi (IM) yoldan 11 – 33 mg/kg’dır (ortalama 15 mg/kg). Hayvan 3-5 dakika içinde anesteziye girer ve aneztezi süresi 20-45 dakika arasında değişir. Hayvanın tamamen kendine gelmesi 10 saati bulmakla beraber, bazı hayvanlar 2. saatin sonuda ayaklanabilirler. Diğer taraftan, anestezi sırasındaki salivasyon sakıncası, önceden 0.045 mg/kg dozunda deri altı (SC) veya kas içi (IM) yoldan uygulanacak Atropin sülfat premedikasyonu ile önlenebilir.

Kedilerin anestezisi için Aifamine %10 Enjektabl ile KsiIazin (Alfazyne %2 enjektabl) kombinasyonu kullanılabilir. Bu amaçla, anasteziden yaklaşık 20 dakika önce, IM yolla 0.55 – 1.1 mg/kg dozunda Ksilazin uygulanacak olursa, Alfamine %10 anestezisinde görülen kas sertliği bertaraf edilebilir.

Kombinasyon olarak;
1. Adım (IM)
0.3 mgAtropin sülfat
2. Adım (IM)
1.1 mg/kg Ksilazin (0.05 mI/kg Alfazyne %2 Enjektabl)
3. Adım (20 dakika sonra) (IM)
22 mg/kg Ketamin (0.22 mI/kg Alfamine %10 Enjektabl)

Köpeklerde: Alfamine %10 Enjektabl, köpeklerde anestezi için güvenle kullanılabilir ve sezaryen operasyonu ile diğer operatif müdahaleler için Alfazyne %2 Enjektabl ile kombinasyonu tercih edilir.

1. Adım (IM)
0.05 mg/kg Atropin sülfat
2. Adım (IM)
1 – 2 mg/kg Ksilazin (0.08 – 0.2 mi/kg Alfazyne %2 Enjektabl)
3. Adım (10-15 dakika sonra) (IV)
8 – 20 mg/kg Ketamin (0.08 – 0.2 ml/kg Alfamine %10 Enjektabl)

Pratikte tercih edilen anestezi dozajı:
1. Adım (IM)
2.2 mg/kg Ksilazin (0.1 mI/kg Alfazyne %2 EnjektabI)
2. Adım (10 dakika sonra) (IM)
11 mg/kg Ketamin (0.1 ml/kg Alfamine %10 Enjektabl)

Sığırlarda: Her türlü minör ve majör cerrahi işlem için Alfamine %10 Enjektabl tek başına 2 mg/kg dozunda damar içi (IV) yolla hızlı bir biçimde uygulanabilir.
Hayvanlar genellikle 30 dakika sonra ayağa kalkarlar.

Buzağılarda: Kas içi yolla;
– 0.05 – 0.1 mg/kg Ksilazin (0.002 – 0.005 ml/kg Alfazyne %2 Enjektabl)
– 2 – 5 mg/kg Alfamine %10 Enjektabl (0.02 – 0.05 ml/kg Alfamine %10 Enjektabl)

Atlarda: Alfamine %10 Enjektabl ve Alfazyne %2 Enjektabl’ın sırası ile 2.2 mg/kg ve 1 .1 mg/kg dozlarda
IV yolla uygulanması atlarda hafif anestezi oluşturur. Yine kısa süreli anestezi için, Alfamine %10 Enjektabl
(2 mg/kg) ve Promazin’in (1 mg/kg) IV yolla birlikte kullanımı da yaygın bir uygulama olup, yaklaşık 17-
20 dakika süreli bir dissosiyatif anestezi elde edilir.
– 0.02 ml/kg Alfamine %10 Enjektabl (IV)
– 1 mg/kg Promazin (IV)

Koyunlarda: IM yolla ve 0.2 mg/kg dozunda Atropin sülfat uygulamasıyla gerçekleştirilen preanestezinden sonra, IM veya IV yoldan verilecek 22 – 44 mg/kg dozunda Alfamine %10 Enjektabl ile çok yönlü klinik inceleme ve kısa süreli cerrahi işlemler için yeterli anestezi elde edilir. Koyunlarda ruminasyon ve regurgitasyonu engellemediği için doğabilecek ikincil etkileri önlenmiş olur. Aynı şekilde gebe koyunlar da IV Alfamine %10 Enjektabl uygulamaları ile başarılı biçimde anestezi altına alınabilir.

Tavşanlarda: Alfamine %10 Enjektabllın tek başına, 44 mg/kg dozunda IM yolla uygulanması veya Alfamine
%10 Enjektabl (35 mg/kg) ile Alfzyne %2 Enjektabl’ın
(5 mg/kg) birlikte IM yolla kullanımı 10 – 20 dakika süreli anestezi ve analjezi Sağlar.
– 0.25 ml/kg Alfazyne %2 Enjektabl (IM)
– 0.3 ml/kg Alfamine %10 Enjektabl (IM)

Primatlarda: Alfamine %10 Enjektabl, primatlarda minimal solunum depresyonu ile birlikte tam ve güvenilir bir anestezi sağlar. Onerilen terapötik dozu 3-15 mg/kg’dır.

Kuşlarda: Özellikle papağan ve muhabbet kuşları için güvenilir bir anestezik olan
Alfamine %10 Enjektabl, 0.05 – 0.1 mg/g dozunda IM yolla uygulanmasından sonra
3 -5 dakika içinde başlayıp, 5-20 dakika süren iyi bir anestezi sağlar.

Develerde: Alfamine %10 Enjektabl ve Alfazyne %2 Enjektabl aynı doziarda (1 -2 mg/kg) IM veya IV yolla birlikte kullanılır.

Vahşi Hayvanlarda: Aslanlar ve diğer kedigillerde 4 mg/kg dozunda Alfamine %10 Enjektabl ile 0.25 mg/kg dozunda Asepromazin birlikte uygulanır.

Kontrendikasyonlar ve Uyarılar:
Hepatik ve renal fonksiyon bozuklukları, arteriyal aneurisima, kontrol edilemeyen hipertansiyon, sağ ve sol kalp yetmezliği olan hayvanlarda kullanımı kontrendikedir. Aynı şekilde, kafa travması geçiren hayvaniarda serobro-spinal sıvı basıncı artacağı için kontrendikedir. Köpeklerde Alfamine %10 Enjektabl ve Asepromazin kombinasyonu arteriyal hipertansiyon ve solunum depresyonuna predispozisyona neden olabileceğinden kullanılmamalıdır. Şiddetli kanamalarda Alfamine %10 Enjektabl uygulaması çok yönlü bir dikkat gerektirir. Epileptik hoyvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Arteriyal hipertansiyona sebep olabileceğinden, operasyon sonrası kanamalar kontrol altına alınmalıdır.

Anesteziye giriş döneminde hayvanlar rahatsız edilmemeli ve sessiz bir ortamda bekletilmelidir. Atlarda Alfamine %10 Enjektabl tek başına değil, Ksilazin vb. ile kombine halde kullanılmalıdır.

Yasal arınma süreleri:
Yoktur.

Raf ömrü:
imal tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ticari şekli:
10, 20, 50 ml’lik flakonlarda satışa sunulmuştur.