ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

LİNPECTAN

LİNPECTAN

LİNPECTAN ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ

 VETERİNER SİSTEMİK ANTİBAKTERİYEL

BİLEŞİMİ

LİNPECTAN; berrak, renksiz veya hafif sarımsı renkte enjeksiyonluk çözelti halinde olup her ml’sinde 50 mg baza eşdeğer Linkomisin HCl ve 100 mg baza eşdeğer spektinomisin sülfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

LİNPECTAN Enjeksiyonluk Çözelti; linkomisin ve spektinomisinin ideal oranlardaki kombinasyonudur. Linkomisin spektinomisin kombinasyonu ile gram negatif, gram pozitif ve mikoplazmalar üzerine bakterisidal tipte güçlü sinerjik etki sağlanmıştır. Bu kombinasyon aktiflerin tek tek kullanıldıklarından daha geniş spektrumludur.

Linkomisin linkozamid grubu antibiyotiklerden olup Streptomyces lincolnensis kültüründen elde edilmiştir. Linkomisin HCl su, alkol, aseton ve metanolde çok iyi çözünür. Linkomisin HCl 50 S ribozomal alt üniteleri etkileyerek bakteriyel protein sentezini engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir. Tedavi edici dozlarda bakteriostatik, yüksek dozlarda bakterisid etkilidir.

Spektinomisin aminoglikozid grubu antibiyotiklerden olup Strep. spectabilis kültürlerinden elde edilir. Spektinomisin sülfat bakterilerin 30 S ribozomal alt ünitelerini etkileyerek bakteriyel protein sentezini inhibe ederek bakteriostatik etki gösterir.

Linkomisin özellikle gram pozitiflere etkili olup, Bacillus sp., Corynebacterium sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Stapylococcus sp., Streptococcus sp. (Enterococcus cpp hariç), Campylobacter sp., Actinomyces sp., Bacteroides sp. (Bac. fragilis de dahil), Clostridium perfiringes (ancak tüm Clostridium sp.’yi içermez), Fusobacteirum sp., anaerobik koklar duyarlıdır. Tüm gram negatif çubuklar, Nocardia sp., Mycobacterium sp. ise dirençlidir.

Spektinomisin ise başlıca gram negatiflere etkilidir. Ayrıca mikoplazmalar ve bazı gram pozitif bakterilere de etkir.

Başlıca Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis, M. synoviae, E.coli, P.multocida, Salmonella sp., N.gonorrhoeoa, Shigella sp., Strep.pneumonia, Strep. Pyogenes’e etkilidir. Anaerobik bakteriler ve Pseudomonas sp. dirençlidir.

Linkomisin kas içi uygulamasını takiben çok çabuk emilir, tüm vücut dokularına dağılır, 6-8 saat süreyle plazmada etkili yoğunlukta kalır. Beyin zarlarının yangılı olması halinde plazma yoğunluğunun %40 BOS’a da geçer. Köpeklerde kas içi enjeksiyon sonrası serumda pik plazma yoğunluğuna 10 dakika ile 2 saat arasında ulaşmakta; 24 saate kadar serumda mevcut bulunmaktadır. Linkomisin büyük oranda safra ve böbrekler yoluyla bir kısmı da süt ile atılmaktadır. Tedavi dozunun %40 ‘ı dışkı, %50 si de idrar ile atılmaktadır.

Spektinomisin kas iç uygulanmasını takiben iyi emilip, pik plazma yoğunluğuna 1-2 saatte ulaşır. Plazma proteinlerine bağlanmaz ve vücuttan %75 oranında değişmemiş halde idrarla atılır. Spektinomisin gram negatif, gram pozitif bakteriler ve mikoplazmalara karşı antibekteriyel etkinlik gösterir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

Linkomisin ve spektinomisine duyarlı bakterilerden kaynaklanan;

Sığır ve koyunlarda: bakteriyel ve mikoplazmal pnömoniler, septisemiler, bakteriyel enteritisler, Bulaşıcı agalaksi, artritis, pyeten ve ayak enfeksiyonlarının tedavisinde,

Köpek ve kedilerde: pnömoni, bronşit, farenjit gibi solunum yolu enfeksiyonlarında, sistit, metrit gibi ürogenital sistem enfeksiyonlarında, gastro-enterit tedavisinde, Yara ve abselerin tedavisinde, piyojenik ve pustuler deri enfeksiyonlarının tedavisinde,

Etçi tavuklarda: CRD, CRD complex, airsacculitis, kanatlı pasteurollozisi, stafilokok enfeksiyonları ve koriza enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Koyun-kuzu                 : 10 kg canlı ağırlık için 1 ml / gün kas içi 3 gün süreyle

Buzağı –dana, sığır    : 50 kg canlı ağırlık için 5 ml, kas içi ilk gün günde iki kez, takip eden 3 gün günde 1 kez

Köpek-kedi                  : 1 kg canlı ağırlık için 0,2 ml kas içi günde iki kez, tedaviye en çok 21 gün devam edebilir.

Etçi tavuklar                 : 1 kg canlı ağırlık için 0,2 ml deri altı 3 gün süreyle,

Sığırlarda bir enjeksiyon noktasına 20 ml’den fazla ürün enjekte edilmemelidir.