ERSE ECZA UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

SYNULOX

SYNULOX

FORMULASYONU 250 mg’llk bir tablet, lezzetli bir kan~1m ic;;erisinde Amoksisilin trihidrat ~eklinde 200 mg Amoksisilin ve potasyum klavulanat ~eklinde 50 mg klavulanik asit ic;;ermektedir. 50 mg’l1k bir tablet, lezzetli bir kan~1m ic;;erisinde Amoksisilin trihidrat ~eklinde 40 mg Amoksisilin ve potasyum klavulanat ~eklinde 10 mg klavulanik asit ic;;ermektedir.

ENDiKASYONLARI Synulox Tablet, kedi ve kopeklerde amoksisilin-klavulanik asit kombinasyonuna duyarll bakteriler tarafmdan olu~turulan sol unum, sindirim ve yumu~ak doku enfeksiyonlanmn tedavisinde kullamllr. Ba~llca deri hastallklan (derin ve yuzeysel pyodermalar dahil), yumu~ak doku enfeksiyonlan (apseler ve anal sakkulitis), dental enfeksiyonlar (orn. gingivitis), Griner sistem enfeksiyonlan, solunum yolu enfeksiyonlan (alt ve ust solunum yolunda gorulenler) ve enteritisin tedavisinde endikedir.

UYGULAMA ~EKLI VE DOZU Uygulama oral yolla yap11ir. Tabletler hasta kedi ve kopeklere elle yutturulabilecegi gibi, ufalanarak az miktarda mama ic;;erisine ilave edilebilir. Veteriner hekim tarafmdan ba~ka ~ekilde onerilmedigi takdirde, Synulox Tablet’in dozu her kilogram canll ag1rllk ic;;in 12.5 mg dozda gunde iki kez uygulamr.

UYARILAR Onerilen tedavi suresi a~1ld1g1 takdirde superenfeksiyonlar meydana gelebilir. Penisilinlere allerjisi oldugu bilinen hayvanlarda kullamm1 kontrendikedir. Allerjik reaksiyon meydana geldiginde epinefrin ve/veya steroidler uygulamr. Penisilin ve sefalosporinlere duyarll oldugu bilinen ki~iler ilac1 uygulamamalld1rlar.